Kurs je namijenjen ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Crnoj Gori, a žele da aktivno koriste crnogorski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama. Nastava se odvija na engleskom jeziku.

Nivoi znanja

Prilikom upisa obavlja se inicijalno testiranje znanja svakog polaznika, kako bi se formirale homogene grupe. Nastava se organizuje na 8 nivoa znanja, koji su usklađeni sa nivoima Zajedničkog jezičkog okvira Savjeta Evrope.

Nastavni program

Program nastave na nižim nivoima je koncipiran tako da polaznici koji imaju nizak nivo znanja, postepeno usavršavaju crnogorski jezik, što im omogućava da se sa lakoćom upuštaju u jednostavne, svakodnevne komunikacije. Prelaskom na više nivoe, sposobnost komunikacije se uvećava. Za polaznike koji relativno dobro znaju crnogorski jezik, namijenjeni su kursevi gdje se akcenat stavlja na poslovnu komunikaciju na crnogorskom jeziku, kao i na specifičnosti koje njihov redovni posao zahtijeva.

Kurs je namijenjen ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Crnoj Gori, a žele da aktivno koriste crnogorski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama. Nastava se odvija na engleskom jeziku.

Predavači

Nastavni kadar čine iskusni predavači, koji su zaduženi da organizuju nastavu po standardima IH Cambridge Centra, koja je pod stalnim nadzorom Direktora nastave. Time se postiže uvid u sve segmente kursa, kao i stepen napretka svakog polaznika.

Nastavna sredstva i oprema

Upotrebom savremenih nastavnih sredstava (kompjuteri, CD-playeri, TV i interaktivne table) postiže se veća efikasnost tokom nastave, a predavanja postaju interesantnija i raznovrsnija. Udžbenici koji se koriste su usklađeni sa određenim nivoima znanja i omogućavaju da se gramatičke forme savladavaju prema planiranom programu.

Cijena

Cijena četvoromjesečnog kursa iznosi EUR 270.