Kurs je namijenjen ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Crnoj Gori, a žele da aktivno koriste crnogorski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama. Nastava se odvija na engleskom jeziku.

Nivoi znanja

Prilikom upisa obavlja se inicijalno testiranje znanja svakog polaznika, kako bi se formirale homogene grupe. Nastava se organizuje na 8 nivoa znanja, koji su usklađeni sa nivoima Zajedničkog jezičkog okvira Savjeta Evrope.

Nastavni program

Program nastave na nižim nivoima je koncipiran tako da polaznici koji imaju nizak nivo znanja, postepeno usavršavaju crnogorski jezik, što im omogućava da se sa lakoćom upuštaju u jednostavne, svakodnevne komunikacije. Prelaskom na više nivoe, sposobnost komunikacije se uvećava. Za polaznike koji relativno dobro znaju crnogorski jezik, namijenjeni su kursevi gdje se akcenat stavlja na poslovnu komunikaciju na crnogorskom jeziku, kao i na specifičnosti koje njihov redovni posao zahtijeva.

Kurs crnogorskog jezika traje 4 mjeseca. Nastava se organizuje dva puta sedmično u blok časovima po 90 minuta.

Tokom kursa se koristi komunikativna metoda, tako da se stečeno znanje uspješno koristi u svakodnevnim životnim situacijama. Ravnomjerno se usavršavaju sve četiri jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. 

Po završetku kursa vrši se provjera znanja, nakon čega se izdaju certifikati.

Predavači

Nastavni kadar čine iskusni predavači, koji su zaduženi da organizuju nastavu po standardima Cambridge Centra IH, koja je pod stalnim nadzorom Direktora nastave. Time se postiže uvid u sve segmente kursa, kao i stepen napretka svakog polaznika.

Nastavna sredstva i oprema

Upotrebom savremenih nastavnih sredstava (kompjuteri, CD-playeri, TV i interaktivne table) postiže se veća efikasnost  tokom nastave, a predavanja postaju interesantnija i raznovrsnija. Udžbenici koji se koriste su usklađeni sa određenim nivoima znanja i omogućavaju da se gramatičke forme savladavaju prema planiranom programu.

Cijena

Cijena četvoromjesečnog kursa iznosi EUR 350.